Malacka (Malacky)

Malacka (Malacky)

Kolostorerőd

A kolostorerőd rövid története

Malacka már II. András 1206-os oklevelében szerepel. A király hű embereinek adományozott birtokot a környéken.

Malacka Detrekő várának felépültekor (1271-73) annak tartozéka lett. Tulajdonosai a mindenkori vár birtokosai voltak. Egy 1337-es oklevél már a mai nevén említi.

1449.06.28. Hunyadi János kormányzó Szentmiklóssy Pongrác Skola nevű familiárisának adományozta Malackát a benne levő vámmal. Ezt V. László 1457.10.16-án megerősítette.

Egy 1459.06.29-én kelt oklevélben a pozsonyi káptalan bizonyítja, hogy nemes Grwmberg-i Frigyes fia János, magára vállalva az összes érdekeltek terhét eladta előtte a pozsonymegyei Malaczka nevű birtokát annak minden tartozékával és jövedelmével a most folyó 300 fekete bécsi dénármárkáért és egy 20 arany forintot érő lóért Rachmanow-i Mladwanko-nak és örököseinek mindavval a joggal, ahogyan azt azelőtt Zsigmond király és Bolondocz-i máskép Stiboricz-i Stibor oklevelei szerint elődei és az apja birtokolták (galéria).

Az 1553-ik évi portális összeírásban Serédy Gáspárnak 35 portája adózik itt. Ekkor Detrekő zálogosa Serédy volt.

Detrekő vára és uradalma 1562. januárjában Fugger zálogbirtokból Balassa Menyhért birtoka lett. Malackán négy toronnyal és falakkal körülvett vadászkastélyt építettek. 1573-ra a település is elérte a mezőváros rangot. A Balassák kihalása után a kamara kezelte a várbirtokot. Deterkőt 1641-ben Pálffy Pál vásárolta meg III. Ferdinándtól és egészen 1945-ig a Pálffy család kezén maradt. A romos várkastélyt kolostorrá átépítve a ferenceseknek adományozta.

A ferencesek feljegyzéseiben ez olvasható: "Malaczkai kolostor. Szeplőtlen fogantatásu B. szüz Máriához. Létét nagyméltoságu Pálffy Pálnak... köszönheti. ... 1651. malaczkai magas, négyszegű, ugyanannyi tornyu kőfallal keritett kastélyát kolostori módban átépíteni és templommal ellátni, 1653-ban pdig szerzetünknek átadni kegyeskedett. Ugyanazon évi octoberhó' 12-dik napján minekutána szükséges szerekkel mind a' templomot mind a' kolostort fölékitette, és élelmezéssel egy évre ellátta volna, méltóságos Tarnóczy Máté váczi püspök, és pozsonyi nagyprépost által énekes mise alatt fényes vendégkoszoru' jelenlétében rendünket ünnepélyesen beiktatta "

Pálffy Pál végrendeletében (1653. október 11.) elrendelte, hogy a detrekői uradalom évenként 100 cseber bor, 200 mérő gabona, 20 db kősó, húsevő napokon 15 font hús és télire elegendő tűzifa alamizsnával segítse a ferenceseket. A ferences rendház felépítése a térség rekatolizációját szolgálta.


Források: Nyürő Zsigmond: Adatok a ’szent-ferenczrendiek’ történetéhez honunkban. XV. Malaczkai kolostor Szeplőtlen fogantatású B. Szűz Máriához. Religio 2 (1850) 2. félév; Zvara Edina: Libros habere - A szakolcai ferencesek könyvkultúrája a 16–17. századi Magyarországon; Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai;

Megközelítése

Malacka (Malacky) városa Pozsonytól északra kb. 37 km-re található. A kolostorerőd a város közepén van. A négy saroktorony és az összekötő falak részben láthatók.

Szélesség: N - 48°26'10.0"
Hosszúság: E - 17°01'06.4"